ژانویه 23, 2017

سید می گویند اگر چه معالجه او صد تومان باشد او را درمان کن

حکایتی را که آقا بزرگ تهرانی نقل کرده گویای این عنایت ویژه سید به آخوند است: آخوند ملاحسینقلی در ایام تحصیل در نجف اشرف در مدرسه […]