می 11, 2017

فرق صالحین با غیر صالحین

فرق صالحین با غیر صالحینفرق صالحین با غیر صالحین : ( در قرآن آیه الکرسی )غی با ضال فرق دارد.ضال یعنی گمراه ، غی یعنی در […]