ژانویه 24, 2017

هنگام احتضار، خودش با اشاره به بدن خود می فرمود: «این دارد می رود.»

آیه الله کشمیری فرمودند: «بعد از وفاتش خواستم بفهمم مقام ایشان چقدر است، در رؤیا دیدم از قبر آقای قاضی تا به آسمان نور کشیده شده است، […]