آگوست 16, 2019

انسانی که هدف، جهت و غایت دارد هیچ وقت در دنیا احساس تنهایی نمی کند

انسانی که هدف، جهت و غایت دارد هیچ وقت در دنیا احساس تنهایی نمی کندانسانی که هدف دارد ، جهت و غایت دارد ، هیچ وقت […]