فوریه 15, 2017

زیارت جامعه کبیره بهترین و کامل ترین متن موجود در معرفت امام است

زیارت جامعه کبیره بهترین و کامل ترین متن موجود در معرفت امام استزیارت جامعه کبیره بهترین و کامل ترین متن موجود در معرفت امام است و […]
نوامبر 10, 2019

انسان اشرف مخلوقات است زیرا انسان خلیفه خداست

انسان اشرف مخلوقات است زیرا انسان خلیفه خداستانسان اشرف مخلوقات است زیرا انسان خلیفه خداست. هیچ موجودی در عالم خلیفه خدا نیست حتی ملائک که به […]
نوامبر 12, 2019

انسان باید بر اساس ایده آل امام حسین علیه السلام حرکت کند

انسان باید بر اساس ایده آل امام حسین علیه السلام حرکت کند.انسان اگر می خواهد زندگی ایده آل داشته باشد باید بر اساس ایده آل امام […]