سپتامبر 29, 2019

ویژگی های خلقت انسان بر اساس آیات و روایات

ویژگی های خلقت انسان بر اساس آیات و روایاتویژگی های خلقت انسان بر اساس آیات و روایات : -خلقت عالم خلقت متوسط است برای خدا و […]