ژانویه 19, 2017

محرم و عاشورا یک حادثه تاریخی که تصادفی بوجود آمده باشد نیست یک امری است که از ازل بوده است.

محرم و عاشورا یک حادثه تاریخی که تصادفی بوجود آمده باشد نیست یک امری است که از ازل بوده است.محرم و عاشورا یک حادثه تاریخی که […]
آوریل 21, 2017

این جریان (گریه) را نثار ابا عبدالله کن که چند خاصیت دارد

این جریان (گریه) را نثار ابا عبدالله کن که چند خاصیت دارداگر خداوند به شما عنایت و لطف کرد و از مرض جمود عین نجات پیدا […]