آوریل 2, 2017

خصوصیات گریه به عنوان نمونه از نظر قرآن

خصوصیات گریه به عنوان نمونه از نظر قرآنخصوصیات گریه به عنوان نمونه از نظر قرآن:۱- گریه و خنده منوط به اراده حق۲- گریه بر اثر آگاهی […]