فوریه 15, 2017

جامع ترین بیان امام برای معرفت امام زیارت جامعه کبیره است

جامع ترین بیان امام برای معرفت امام زیارت جامعه کبیره استراه وصول به معرفت امام،از غیر امام محال است و باید از دیدگاه و راه امام […]