سپتامبر 29, 2019

اگر کسی برای خودش غایت و جهت و هدف معین کرد خیلی خیلی از مشکلات برایش آسان و قابل تحمل و شیرین می شود

اگر کسی برای خودش غایت و جهت و هدف معین کرد خیلی خیلی از مشکلات برایش آسان و قابل تحمل و شیرین می شوداگر کسی برای […]
نوامبر 10, 2019

انسان اشرف مخلوقات است زیرا انسان خلیفه خداست

انسان اشرف مخلوقات است زیرا انسان خلیفه خداستانسان اشرف مخلوقات است زیرا انسان خلیفه خداست. هیچ موجودی در عالم خلیفه خدا نیست حتی ملائک که به […]
نوامبر 12, 2019

انسان باید بر اساس ایده آل امام حسین علیه السلام حرکت کند

انسان باید بر اساس ایده آل امام حسین علیه السلام حرکت کند.انسان اگر می خواهد زندگی ایده آل داشته باشد باید بر اساس ایده آل امام […]