فوریه 15, 2017

تمام تکالیف پیامبران به امت هایشان فقط به جهت “رفع حجب نفسانیه” آنان است.

تمام تکالیف پیامبران به امت هایشان فقط به جهت “رفع حجب نفسانیه” آنان است. چون حجاب برداشته شد؛ بهشت است، حق است، لقاء و وصول و […]