فوریه 4, 2020

انسان باید در حیات خودش برای حیاتش هدف داشته باشد

انسان ها سه گونه محبت در وجودشان است : ۱- محبت های طبیعی؛ که نه بودنش کمال است و نه نبودنش نقص است ، بود و […]