نوامبر 10, 2019

انسان اشرف مخلوقات است زیرا انسان خلیفه خداست

انسان اشرف مخلوقات است زیرا انسان خلیفه خداستانسان اشرف مخلوقات است زیرا انسان خلیفه خداست. هیچ موجودی در عالم خلیفه خدا نیست حتی ملائک که به […]