اکتبر 28, 2017

امام در آخرین لحظات عمرشان در عاشورا با ندای هل من ناصر ینصرنی به عاشورا ابدیت دادند

امام در آخرین لحظات عمرشان در عاشورا با ندای هل من ناصر ینصرنی به عاشورا ابدیت دادندعرض شد که عاشورا یک حقیقت ازلی است و تا […]