فوریه 5, 2017

میزان استفاده هر کس از محرم با دیگری فرق دارد و به چند چیز بستگی دارد

میزان استفاده هر کس از محرم با دیگری فرق دارد و به چند چیز بستگی داردمیزان استفاده هر کس از محرم با دیگری فرق دارد و […]
فوریه 15, 2017

زیارت جامعه کبیره بهترین و کامل ترین متن موجود در معرفت امام است

زیارت جامعه کبیره بهترین و کامل ترین متن موجود در معرفت امام استزیارت جامعه کبیره بهترین و کامل ترین متن موجود در معرفت امام است و […]
جولای 2, 2017

شرایط استقرار در جرگه صالحین

شرایط استقرار در جرگه صالحینشرایط استقرار در جرگه صالحین : ۱- انتخاب آگاهانه با معرفت ؛ با احساس و بر اساس نفس و تاجرانه و... نباشد. […]
سپتامبر 28, 2017

اولین چیزی که در مسئله صالحین مورد توجه قرار می گیرد باطن است

اولین چیزی که در مسئله صالحین مورد توجه قرار می گیرد باطن استاولین چیزی که در مسئله صالحین مورد توجه قرار می گیرد باطن است و […]