ژانویه 24, 2017

حکمت ها و اسرار غسل

حکمت ها و اسرار غسل درسهایی که از غسل می توان گرفت، همان درسهای وضو است، افزون بر این که در غسل، تمام بدن شسته می […]
سپتامبر 28, 2017

اولین چیزی که در مسئله صالحین مورد توجه قرار می گیرد باطن است

اولین چیزی که در مسئله صالحین مورد توجه قرار می گیرد باطن استاولین چیزی که در مسئله صالحین مورد توجه قرار می گیرد باطن است و […]
اکتبر 1, 2017

اولین قدم صالح اصلاح باطن است و اولین قدم اصلاح باطن اصلاح هدف است.

اولین قدم صالح اصلاح باطن است و اولین قدم اصلاح باطن اصلاح هدف است.اولین قدم صالح اصلاح باطن است و اولین قدم اصلاح باطن اصلاح هدف […]
جولای 9, 2019

هدف باید در تمام زوایای زندگی انسان جریان داشته باشد

هدف باید در تمام زوایای زندگی انسان جریان داشته باشدهدف باید در تمام زوایای زندگی انسان جریان داشته باشد.انسان باید حکمت خلقت خود را بداند.برای رسیدن […]